REGLEMENT BOMENACTIE METIS SUPPLEMENTS NV

 1. De actie wordt georganiseerd door Metis Supplements N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2650 Edegem, Jan Verbertlei 8 (hierna “Metis” genoemd).
 2. Metis behoudt zich het recht voor de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Metis kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Metis.
 3. Over het actiereglement, de organisatie en/of de uitslag van de actie wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de actie gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Metis zijn zonder verhaal.
 4. De actie staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van Metis, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de actie betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van Metis, voor te leggen.
 5. De bijzondere deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de actie zelf. Die voorwaarden gelden bovenop huidige algemene voorwaarden. Ingeval van strijdigheid tussen de bijzondere en algemene voorwaarden, primeren de bijzondere. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de actie, tenzij dit anders is aangeduid. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen. Slechts 1 deelname per adres is mogelijk. De deelnemer moet beschikken over een eigen tuint/grond waar het toegestaan is om een boom te planten. De boomkeuze ligt bij Metis zelf.
 6. Geen enkele van de bomen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De boom wordt alleen toegekend of overhandigd aan de participant, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. De deelnemer verliest het recht op zijn boom, indien hij deze niet binnen de twee maanden na afloop van de actie heeft laten planten, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de actie. Metis behoudt zich in dat verband ook het recht voor om de boom te overhandigen aan een andere deelnemer die als volgende participant in aanmerking komt.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de actie, kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt Metis enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van Metis om toepassing te maken van artikel 9.
 8. Er wordt maximaal één boom toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.
 9. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Metis zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere acties van Metis uit te sluiten.
 10. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Metis de toestemming tot publicatie van zijn naam, gemeente en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer van de actie en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.
 11. De persoonsgegevens die worden verzameld over de deelnemers, worden steeds verwerkt in overeenstemming met de privacy policy van Metis, die u kan consulteren op onze website: https://www.metissupplements.com/algemene-voorwaarden/.
 12. Indien de deelname aan de actie het inzenden of uploaden inhoudt van materiaal, doet de deelnemer automatisch en kosteloos afstand aan Metis van alle intellectuele rechten op het materiaal voor de hele wereld en voor de hele geldingsperiode van de rechten, voor gebruik in de context van de actie, zonder enige verdere beperking en zo ruim als wettelijk toegelaten. De deelnemer maakt zich hierbij sterk voor alle eventuele andere rechthebbenden, dat zij op dezelfde wijze hun rechten aan Metis overdragen m.b.t. het materiaal. De overdracht houdt het recht in om het materiaal te (laten) reproduceren, distribueren en/of aanpassen aan de hand van alle middelen en processen en op alle dragers. Iedere deelnemer bevestigt de voorafgaandelijke goedkeuring te hebben van de mensen afgebeeld in het materiaal, om dit in te zenden of te uploaden voor de actie en te publiceren in alle media (print, websites, apps, TV, radio, …) uitgebaat door Metis, haar verbonden ondernemingen en/of derden. Indien er minderjarigen in het materiaal zijn afgebeeld, bevestigt de deelnemer goedkeuring te hebben van de ouders of voogd. Het door de deelnemer ingezonden materiaal mag geenszins een onrespectvolle situatie jegens derden weergeven of een risicosituatie uitbeelden voor de deelnemer of om het even welke andere persoon die in het materiaal voorkomt. Er mag geen enkel merk, buiten de betrokken Metis-merken voor zover het gebruik ervan deel uitmaakt van de actie, en meer algemeen, geen enkel visueel element in het materiaal voorkomen dat afbreuk doet aan de privacy of aan de rechten van derden. Het materiaal mag geen lasterlijke, beledigende, pornografische, racistische, schokkende, onwettelijke of onzedige elementen bevatten. Er mag geen bij wet verboden product of situatie zichtbaar zijn.
 13. Metis behoudt zich het recht voor om het materiaal dat niet beantwoordt aan de in dit reglement geformuleerde voorwaarden, te verwijderen en de betrokken deelnemer op grond hiervan uit te sluiten van deelname van de betrokken of van andere acties.
 14. Indien voor de actie gebruik wordt gemaakt van technologieën en/of media van derden, dan impliceert dit geenszins de betrokkenheid van deze derden bij de actie. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de actie, is Metis de enige organisator.
 15. Door hun deelname aan de actie verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een actie betreft via internet, telefoon of SMS : deelname aan de actie impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het SMS en IVR verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via SMS of IVR. Bijgevolg kan Metis hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.